Изтича срокът за подаване на осигурителни декларации

Изтича срокът за подаване на осигурителни декларации

НАП Стара Загора напомня,че 25 февруари е крайният срок за подаване на видовете осигурителни декларации, с данни за месец януари и плащане на осигуровките. Срокът се отнася за работодатели, самоосигуряващи се лица и трайно безработни, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки. От тази година всички данъци и осигурителни вноски се плащат по една единствена банкова сметка. Изключение са сумите за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), които постъпват по отделна сметка и публичните задължения, за които остава валидна досегашната набирателна сметка. При превод на пари към бюджета отпадат и кодовете за вид плащане. Не е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, периоди и вид на документа, тъй като погасяването на задълженията към хазната става по реда на датата на възникването им. Клиентите на НАП могат да проверят състоянието на единната си сметка от услугата „Справка за задълженията” достъпна от интернет страницата на НАП в меню: „Електронни услуги”. За да бъде получена тя е необходим електронен подпис или персонален идентификационен код. НАП Стара Загора съветва клиентите си, да бъдат особено прецизни при декларирането на данни към НАП и подаването им по интернет. Целта е да се избегне дублиране на декларации и технически грешки, които биха довели до некоректност в единната сметка. Акцентира се към самоосигуряващите се лица, в това число: ЕТ, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, да внасят осигурителните вноски по единната сметката, поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. Продължава да се допуска грешката и да се нареждат суми по Булстат на осигурителя. Това автоматично формира неплатени задължения по единната сметка на самоосигуряващото се лице.

   

0 коментарa

Виж още