Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2010 г. е с 0.8% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 4.0%, и в преработващата промишленост - с 1.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.5%. В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.9%, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 1.6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.6%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2010 г. нараства с 9.6% в сравнение със същия месец на 2009 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 16.2%, в преработващата промишленост - със 7.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.5%. Увеличение на цените в преработващата промишленост през септември 2010 г. спрямо септември 2009 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 26.6%; производството на тютюневи изделия - с 8.2%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.7%; производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.5%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.2%. Общият индекс на цените на производител през септември 2010 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.0%, и в преработващата промишленост - с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 0.7%. По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.7%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 0.9%, а намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 1.0%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.7%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%. Общият индекс на цените на производител през септември 2010 г. се увеличава с 9.6% в сравнение със същия месец на 2009 година. В преработващата промишленост нарастването на цените на производител през септември 2010 г. е с 8.0% спрямо септември 2009 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 20.2%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 11.8%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.2%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.3%.

   

0 коментарa

Виж още