Интегриран воден проект за близо 59 млн. лева ще изгражда канализацията на град Раковски

Интегриран воден проект за близо 59 млн. лева ще изгражда канализацията на град Раковски

Проект на стойност 58 898 776 лв. ще изгради канализацията на град Раковски и ще инвестира в изграждането на пречиствателна станция. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с договор за безвъзмездна финансова помощ, като 44 553 891 лв. се финансират от Кохезионен фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. ще са инвестиция на община Раковски. Основната цел на проекта е намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено в канализационната система, модернизиране на инфраструктурата за питейни води и постигане на съответствие с Директива 91/271 на европейската икономическа общност, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в град Раковски. Конкретните цели на проекта са предотвратяване изхвърлянето на непречистени води чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гарантирано пречистване на отпадните води на 100% от населението и ефективно използване на отделените утайки, доколкото това е възможно и екологично обосновано. Това обяви кметът на община Раковски Иван Антонов на пресконференция, заедно със заместник- кмета с ресор „Проекти, структурни фондове и социални дейности“ Павел Гуджеров и председателя на ОбС Раковски Младен Шишков. „С приключването на този мащабен воден проект община Раковски ще реши един изключително сериозно назряващ екологичен проблем, предвид ползването към настоящия момент на септични ями от страна на домакинствата, което създава сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води, както и ще отворим път за развитие на уличната инфраструктура и превръщането на град Раковски в един модерен европейски град“, обясни кметът Иван Антонов. Проектът предвижда да се изградят частично главни колектори и да се инвестира в пречиствателна станция (ПСОВ) за нуждите на над 17 000 жители. Близо 73 км новоизградена канализационна мрежа за нуждите на близо 14 744 жители, реконструирана канализационна мрежа от 1 км (295 жители) и рехабилитирана водоснабдителна мрежа с дължина близо 78 км за нуждите на 15 039 жители са също сред основните индикатори по изпълнението на проекта. Проектът ще даде достъп на близо 15 000 жители на града до канализационни услуги, ще предотврати замърсяването на почвата и подпочвените води чрез изграждане на 73,5 км канализационна мрежа, ще реконструира над 77 км водопроводна мрежа, частично ще намали риска от разпространението на болести и епидемии, , ще предотврати ерозията и наводняванията на общински и частни терени, ще подобри качеството на водата във водопроводната мрежа и ще намали авариите. До момента са обявени процедури за избор на изпълнител по дейности: Строително-монтажни работи (СМР) с две обособени позиции. Срокът за закупуване на тръжни документи е 26.10.2012 г., а срок за подаване на оферти - до 05.11.2012 г. В момента има 26 закупени комплекта документи, като сред кандидатите има фирми от Италия, САЩ, Португалия, Австрия, Германия и България Техническа помощ за управление на проекта. Предстои да се обяви решението за избор на изпълнител. Оферти са подали 6 кандидати. Одит на проекта. До момента оферти са подадени от трима кандидати, като на 28.09.2012 г. са отворени всички ценови оферти. Сключен е договор за изпълнение на дейностите по информация и публичност. Предстои да бъдат обявени процедури по дейности за авторски и строителен надзор. Реализацията на проекта е в сила от 09.04.2012 г. и ще приключи за 3 години - до 09.04.2015 г. Започването на строителните дейности е планирано за началото на следващата година и следва да приключи до 30.12.2014 г.

   

0 коментарa

Виж още