Историята на Мини Марица-изток е историята на съвременния открит въгледобив в България

Историята на Мини Марица-изток е историята на съвременния открит въгледобив в България

Над 1 милиард тона добити въглища * Над 53 милиона лева концесионна такса за републиканския бюджет и общините Площ на комплекса: 240 кв.км Въглищни запаси: 2,074 млрд. тона Начало на експлоатация: 1952 година Начало на въгледобива: 1960 година Численост на персонала: 7100 души Начало на рекултивация: 1974 година Рекултивирани земи: 46 411 дка Важни дати за ММИ: 16 юни 1951 г. – с Постановление на Министерския съвет № 652 се създава минно предприятие в Марица-изток. 3 март 1952 г. – първа копка на рудник „Трояново-1″ със седалище в с.Трояново. 4 януари 1962 г. – първа копка на рудник „Трояново-север“ със седалище в с.Ковачево. 24 март 1964 г. – първа копка на рудник „Трояново-3″ със седалище в с.Медникарово. 10.06.1993 г. – „Мини Марица-изток“ ЕАД е образувано със заповед № 84 на председателя на Комитета по енергетика. Новоучреденото дружество приема пасивите и активите на Рудник „Трояново-1″ ООД, Рудник „Трояново-север“ ООД и Рудник „Трояново-3″ ООД. Регистрирано е с решение номер 27723/07.07.2003 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г. Предметът му на дейност е „Добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност; подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива; …“. „Мини Марица-изток“ ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество. 4 март 1997 г. – влиза в експлоатация чешката система ГТЛ 2250 мм с единствения отпуснат за енергетиката кредит от Държавния фонд за възстановяване и развитие в този период. 1999, 2000, 2003 г. – „Мини Марица-изток“ ЕАД получава националния приз за данъкоплатец на годината – златна роза. 4 май 2002 г. – срязване на целика по разкривка между рудник „Трояново-1″ рудник „Трояново-север“. Добивът на въглища навлиза в най-ефективната част от източномаришкото находище. 30 май 2002 г. – приета е разработката на „Минпроект“ ЕАД за развитието на рудниците в периода 2002-2020 г., позволяваща избора на най-ефективна инвестиционна програма, в рамките на 1,1 млрд. лева, до 2020 г. Целта е оптимизиране на производствения процес и снижаване на себестойността на добива на въглища, за осигуряването на работа на „Мини Марица-изток“ ЕАД в конкурентна пазарна среда. Заложена е рехабилитация и поетапна подмяна на тежкото минно оборудване с багери от ново поколение. 17 юни 2002 г. – „Мини Марица-изток“ ЕАД става член-основател и единствен представител на България (да 2009 г.) в EURACOAL (Европейската асоциация на производители, вносители и търговци на въглища и лигнити). 11 август 2005 г. – учредена е концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“. Сключен е Концесионен договор между Министерския съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток“ ЕАД. 18 август 2006 г. – въведен е в експлоатация най-големият багер в България RS 4000, един от четирите такива в Европа. 31 юли 2007 г. – сертифициране по стандарта ISO 9001:2000. 13 август 2007 г. – сертифициране по стандарта OHSAS 18001:1999. 21 март 2008 г. – сертифициране по стандарта 14001:2004. 21 март 2008 г. – срязване на целика по въглища между рудник „Трояново-1″ и рудник „Трояново-север“. 18 септември 2008 г. – „Мини Марица-изток“ ЕАД влиза като дъщерно дружество в новоучредения Български енергиен холдинг (БЕХ). 23 април 2009 г. – разработена и внедрена е Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС ЕN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, БДС ЕN ISO 14001:2005. 20 октомври 2001 г. - първото подписване на договор за европейско финансиране след влизането на България в ЕС в 60-годишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Финализира се най-големият от трите проекта (за рехабилитация на подстанциите на стойност 12,5 млн. евро) по споразумението за безвъзмездна помощ, сключено на 25 юни 2009 г. с Международния фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ (МФК), администриран от ЕБВР. 70% от сумата е безвъзмездна помощ от МФК, а останалите 30% – собствени средства на дружеството. Общата стойност на споразумението с МФК е 21,5 млн. евро. 30 ноември 2011 г. – добит е 30-милионният тон въглища за 2011 година при заложени в бизнес прогамата на дружеството за годината 27 млн.т. Добивът от 30 млн. тона е постигнат месец преди края на 2011 г. Този рекорд е върхов за 60-годишната история на дружеството. Предишното най-голямо постижение бе през 2010 г., когато за 12-те месеца в трите рудника бяха добити 26 млн.т въглища. В началото на август 2012 година е добит милиардният тон въглища от миньорите в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Добивът на „Мини Марица-изток“ ЕАД представлява 89% от общия добив на въглища в България. С него се произвеждат 40% от електроенергията и 52% от въглищата за отопление в страната. „Мини Марица-изток“ ЕАД е социално отговорен работодател за над 7100 души и стабилен партньор в общински и регионален мащаб. Концесионната площ на „Мини Марица-изток“ ЕАД обхваща територията на три общини – Раднево, Гълъбово и Нова Загора. Внесената концесионна такса от влизането в сила на договора за концесия на 01.07.2008 г. до 30.06.2012 г. е над 53 млн. лв. Съгласно Закона за подземните богатства от 2011 г. 50% от тези средства постъпват в бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ. „Мини Марица-изток“ ЕАД финансира спасителни археологически разкопки над половин век и от създаването си подкрепя обществено значими проекти. За 2012 г. Съветът на директорите на дружеството реши спасителните археологически проучвания да бъдат финансирани с над 184 000 лева. Проектният капацитет на „Мини Марица-изток“ ЕАД е за добив на над 35 млн. тона въглища годишно. Опазването на околната среда е приоритетна цел за устойчиво развитие. През 2012 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД ще вложи 3,5-4 млн. лева за екология. Ще бъдат рекултивирани 1186,71 дка земи. Предвидено е събирането на 1 126 500 куб.м хумус пред фронтовете на рудниците.

   

0 коментарa

Виж още