Кметът на Гълъбово и 5 магистрати от Стара Загора не са подали декларации с верни данни за доходи

Кметът на Гълъбово и 5 магистрати от Стара Загора не са подали декларации с верни данни за доходи

Сметната палата оповести резултатите от проверката на лица по чл. 2, ал.1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, с ежегодна декларация , или уведомление, подадени през 2008 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие. Сметната палата прави следното уточнение: Всички заключения за несъответствие, които се отнасят до непосочени в таблица 13 от ежегодната декларация по ЗПИЛЗВДД различни видове доходи, извън заеманата длъжност, са направени след съпоставяне с данните, получени от Националната агенция за приходите, където лицата надлежно са обявили доходите си в годишната си данъчна декларация за 2007 г. В списъка с несъответствията фигурират имената на 174 души, заемащи висши държавни длъжности. От тях 6 души са от региона на Стара Загора: Дончо Марков Вучков - Районен прокурор на Казанлък. Не е декларирал доходи на съпругата си от друга стопанска дейност - 8457 лв. Красимира Дончева Стоянова - съдия в Районен съд - Стара Загора. Не е декларирала придобиване на дялове на съпруга си от новоучредени дружества Тракия екоенерджи ЕООД и от СТАЗА ЕООД, гр. Стара Загора. Мариана Димова Христакиева-Панова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора. Не е декларирала задължение, обезпечено с договорна ипотека на апартамент - 104,1 кв.м. в гр. Стара Загора./В колона "Произход на средства" за закупуване на апартамента е посочено "Заеми". Николай Тонев Колев - кмет на община Гълъбово. Не е декларирал придобиване на дялове на съпругата си от новосъздадено дружество "БАЛЗЕНА - 07" ООД, с. Главан. Желязко Колев Робаков - Районен прокурор на Гълъбово. Не е декларирал дадено обезпечение от съпругата на чуждо задължение с договорна ипотека на магазин с площ 37.28 кв.м., находящ се в Стара Загора. Ваня Меранзова Керанова-Робакова - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора. Не е декларирала договорна ипотека на магазин с площ 37 кв.м в Стара Загора за обезпечаване на чуждо задължение към банка.

   

0 коментарa

Виж още