Комисията "Кушлев" запорира имотите на Томов

Комисията "Кушлев" запорира имотите на Томов

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество, към настоящия момент, е в размер на 827 956 лв., съобщиха от пресцентъра на комисията "Кушлев". В резултат на извършената проверка по ЗОПДИППД, на основание - получено уведомление от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на Томов в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.203, ал.1 вр. чл.201, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК (присвояване), КУИППД установи достатъчно данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.7 от Закона. КУИППД констатира, че установеният законен източник на доходи по отношение на проверяваното лице и съпругата му, не е достатъчен за придобиването на тяхното имущество и може да бъде направено обосновано предположение, че Александър Томов е придобил имущество на значителна стойност, за което се предполага, че е свързано с престъпна дейност на лицето. От направения икономически анализ, в резултата на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИПД е видно, че има съществена разлика между приходите и разходите на проверяваното лице, като разходите надвишават с 4 942 минимални работни заплати доходите на лицето. С цел защита интереса на държавата, чрез осуетяване на евентуално отчуждаване на имущество от патримониума на проверяваното лице, са наложени следните обезпечителни мерки: Възбрана върху недвижим имот - жилищна сграда на два етажа в с. Студена, с обща площ от 360 кв.м.; с басейн в имота, на който покривната конструкция и инсталациите заемат 90 кв.м.; Възбрана върху апартамент в гр. София, със застроена площ от 153 кв.м., ведно с подземен гараж - с площ от 20 кв.м. и избено помещение с площ от 10 кв.м.; ▪ Запор на дружествените дялове на лицето, в капитала на „Интернешънъл метал форуърдинг" ЕООД; Запор на 270 акции /притежавани от лицето/, от капитала на "Булинвест груп - АД" АД; Запор на 9 банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляр - проверяваното лице. Съгласно изискванията на ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на проверяваното лице, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, попадащи в предметния обхват на чл.3, ал.1 от Закона.

   

0 коментарa

Виж още