Краен срок

Краен срок

31 януари е крайният срок, в който самоосигуряващите се лица, които желят да променят вида на осигуряването си трябва да подадат декларация в съответната Териториална дирекция на НАП. Декларацията се подава еднократно през календарната година. Формулярът на документа за регистрация на самоосигуряващо се лице може да бъде намерен на интернет страницата на агенцията, съобщават от НАП - Стара Загора. До 20 февруари, самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само за фонд „Пенсии”, могат да подадат еднократно и Декларация „Образец 1” за 2009г. Самоосигуряващите се лица имат възможност да избират за кои осигурителни рискове ще се осигуряват. Вида на осигуряването може да бъде за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица. През 2009г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се е 260 лв., а максималният 2 000 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 130 лв., а за онези от тях, които упражняват само земеделска дейност е 65 лв. В случай че земеделските производители извършват само земедлска дейност и се осигуряват за за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, те могат да внесат еднократно дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят. Във всички останали случаи самоосигуряващите се дължат ежемесечно осигурителни вноски до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (осигуровките за м.януари се внасят до 10 феруари). През тази година здравноосигурителната вноска е в размер на 8 %. Ако лицата са неосигурени на друго основание като безработни и социално слаби и не получават помощ от Държавата, трябва да внасят месечно 10.40 лв. за задължително здравно осигуряване. Вноската е 8 % върху половината от минималния осигурителен доход , който е 130лв, поясняват от Агенцията.

   

0 коментарa

Виж още