Линеен ускорител за Бургас е избран, започва строеж на бункера

Линеен ускорител за Бургас е избран, започва строеж на бункера

До края на годината в Бургас трябва да заработи линеен ускорител от последно поколение. Той ще бъде монтиран в специален бункер, чието строителство започва скоро съобщават от общината. Парите идват по проекта "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации"; Операция 1.1: "Социална инфраструктура"; Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Избран доставчик и модел на високотехнологичната медицинска апаратура. Бургас ще се сдобие с мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор от марката ELEKTA, плюс система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания. Има и избран изпълнител за строителството на бункера, който може да започне работа след изтичане на законовия срок за обжалване. Към съоръжението ще бъдат изградени необходимите обслужващи помещения - мулажна лаборатория, кабинет, чакалня, съблекалня, санитарни възли. Всичко това ще се намира до сградата на сега съществуващия онкологичен диспансер /зад Трета поликлиника/. Общата стойност на проекта е 6.5 милиона лева. 4 милиона струва само линейният ускорител. Община Бургас добавя 125 000 свои лева, за да извърши необходими дейности, останали извън обхвата на проекта - благоустрояване, обособяване на паркоместа, озеленяване, вертикална планировка. Предстои обучение на екипа, който ще обслужва новата техника. Той е съставен от инженер, физици, лекари и лаборанти. Задължителен е синхронът между доставчика на ускорителя и строителя на бункера, за да уточнят габаритите и да покрият всички изисквания за безопасност. Гаранционното обслужване на медицинските изделия включва актуализация и поддръжка на софтуера. Очаква се новият линеен ускорител да обслужва между 500 и 600 пациента годишно. Той ще удължи продължителността на техния живот, ще подпомогне тяхната социална и трудова реализация.

   

0 коментарa

Виж още