Малко над половината от общия брой на заетите, живущи в Община Бяла, работят в сферата на услугите

Малко над половината от общия брой на заетите, живущи в Община Бяла, работят в сферата на услугите

Към 1.02.2011 година броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години, обичайно живеещи на територията на община Бяла, е 4194. В сектор „Услуги” заетите лица, живеещи на територията на община Бяла, са 2385 или малко над половината от общия брой на заетите. В този икономически сектор, включващ широка палитра от услуги, доминират жените: те са 1290 или 54.1% от заетите. Половото съотношение е 118 жени на 100 заети мъже. Най-многочислена е групата на заетите в икономическа дейност”Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”-те са 723 или 30.3% от работещите в сектора на услугите. В град Бяла живеят 608 лица, ангажирани в този бранш. За дейността съотношението на работещите по пол е 102 жени на 100 мъже, като при градското население е 97 жени, а при това, живеещо в селата достига 130 жени на 100 заети мъже. На второ място по брой на заетите е „Държавно управление” с общо 435 лица: 202 мъже и 233 жени. 331 са лицата, живеещи в админстративния център на общината. И в градовете и в селата броят на жените, ангажирани в тази икономическа дейност, надвишава този на мъжете. 371 лица работят в сферата на хуманното здравеопазване и социалната работа. Това е дейност, в която традиционна работят повече жени- те са 257 или с 2.3 пъти повече от ангажираните с тази дейност мъже. 7 от всеки 10 заети лица работят в град Бяла. Особено силно е изразена феминизацията в образователния бизнес: от общо 205 заети жените са 176 т.е. 6 пъти повече от мъжете. 3/4 от показалите ангажираност в сферата на образованието живеят в общинския център. От общия брой на мъжете и жените със заетост в предприятия от сектора на услугите, работещите на територията на общината са 2243. За 2153 мъже и жени мястото на работа съвпада с обичайното йм местоживеене. Трудова мобилност между населените места на община Бяла са посочили общо 90 лица: 44 мъже и 46 жени. Половината от тях са ангажирани в търговския бранш и здравеопазването и социалната работа. Към останалите 7 общини на област Русе с цел работа пътуват 67 лица, като 43 са мигриращите към община Русе. Сред работещите в предприятия на водещата община преобладават заетите в държавното управление и транспортния бизнес. Общо 13 мъже и жени посочват трудова мобилност към предприятия в община Борово. 75 заети лица работят извън административно-териториалните граници на област Русе. 44 са ангажирани в предприятия в област Велико Търново. Сред мигриращите извън областта преоблавават работещите в икономическа дейност”Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Общо 12 заети лица не са посочили конкретната икономическа дейност, в която се трудят и мястото на работа. Това съобщи днес директорът на ТБ на НСИ - Русе Галина Ханджиева.

   

0 коментарa

Виж още