Медийни системи АД - Стара Загора с нови шефове

Медийни системи АД - Стара Загора с нови шефове

Извънредното общо събрание на акционерите на Медийни системи АД - Стара Загора направи промени в органите на управление на дружеството. Младен Иванов Мутафчийски и Деница Иванова Мицайкова са освободени от длъжност като членове на съвета на директорите. На тяхно място в управителното тяло на фирмата влизат Драгомир Ганев и Пламен Петков и Димитър Георгиев, съобщава ТПП Стара Загора. Общото събрание е освободило от длъжност члена на Одитния комитет Владимир Драганов Христакиев и на негово място е избран Ростислав Тодоров Шишков. Приет е нов размер на възнаграждението на мениджърите от 2000 лв. месечно, като заплатата на председателя на съвета на директорите се формира от посочената по-горе сума, увеличена с определеното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството, е видно от протокола на събранието. Като дружество, извършващо дейност от обществен интерес Медийни системи отговаря на два от трите законоустановени критерии съгласно последния годишен отчет (балансова стойност на активите - до 18 млн. лв., и нетни приходи от продажби - до 20 млн. лв.). Това дава възможност функциите на Одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите съгласно чл. 40ж, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗНФО. Общото събрание прекрати мандата на действащия Одитен комитет и е освободило членовете му. За председател на контролния орган е избран досегашният му шеф - Антоанела Емилова Костадинова - д.е.с., регистриран одитор. Общото събрание не прие предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството.

   

0 коментарa

Виж още