Министър Павлова подписа Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление

Министър Павлова подписа Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписа от името на Република България Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление /ЕХМС/ Страсбург днес. Протоколът обхваща три основни теми: правото на гражданите да участват в обществения живот на местно ниво, втората – правото на информация от местните власти и последната – задължение на местните власти да създават възможност за упражняване на тези права. Част от мерките, разписани в протокола, предвиждат всяка страна да признае чрез закон правото на поданиците си да участват като гласоподаватели или кандидати в изборите за местни власти, всякакви формалности, условия или ограничения на упражняването на правото на участие в делата на местната власт да трябва да бъдат определени чрез закон, законодателството да налага необходимите формалности, за да гарантира етично честност и прозрачност на упражняването на правомощия и др. Мерките за упражняване на правото на участие трябва да включват: оправомощаване на местните власти да предоставят възможност, насърчават и улесняват правото на участие чрез гарантиране създаването на процедури и ангажиране на хората, които могат да включват консултативни процеси, местни референдуми и петиции, процедури за достъп до официални документи на местните власти, стимулиране използването на информационни и комуникационни технологии за насърчаването и упражняването на правото на участие и др. Правото на участие в делата на местната власт вече е уредено в няколко нормативни акта – Конституцията на Република България, Изборния кодекс, Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за достъп до обществена информация, Закона за административно-териториалното деление на България, Закона за общинските бюджети. Правото на участие в делата на местната власт се прилага на практика и в дейността на българските общини. Общинските съвети приемат наредби за гражданско участие в делата на съответната община, а отделни наредби за специфични политики конкретизират начина на участие на местната общност. Допълнителният протокол е открит за подписване от страните –членки на Съвета на Европа от ноември 2009 г. До този момент е подписан от 16 страни и е ратифициран от 8 от тях. България стана 17-ата страна-членка, сложила парафа под споразумението. Съгласно разпоредбите протоколът влиза в сила от 1 юни 2012 г. Одобряването и подписването на Допълнителния протокол към ЕХМС е в съответствие с Програмата на правителството за европейското развитие на България (2009-2013) и с целите и приоритетите на Програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация (2010-2013), свързани със създаването на условия за участието на гражданите в процеса на формирането на политики и вземане на решения за местно развитие. Подписването и последващото ратифициране на протокола от страна на България беше заложено и като препоръка в Мониторинговия доклад за състоянието на местната и регионална демокрация в страната, изготвен от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа през 2011 г. Допълнителният протокол е одобрен от Министерския съвет през ноември 2011 г. и е упълномощен министърът на регионалното развитие да го подпише при условие за последваща ратификация.

   

0 коментарa

Виж още