Мобилна станция за контрол на въздуха направи измервания на качеството на въздуха в град Раднево

Мобилна станция за контрол на въздуха направи измервания на качеството на въздуха в град Раднево

Непрекъснатият контрол е проведен от 4 до 9 юли т.г. РИОСВ – Стара Загора възложи на Регионална лаборатория - Стара Загора извънредни измервания на състоянието на атмосферния въздух в град Раднево, след постъпило искане от Общински съвет - Раднево. Те се проведоха с мобилна автоматична измервателна станция за периода от 4 до 9 юли 2013 г. В непрекъснат режим пунктът измерва концентрациите на 10 замърсителя - серен диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици, въглероден оксид, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди, озон и амоняк. Резултатите от проведения контрол не показват превишение на средночасовите норми по наблюдаваните показатели. Единствено превишение е отчетено на средноденонощната норма по показател фини прахови частици до десет микрона на 5 юли т.г. При норма от 50 микрограма на кубичен метър, отчетената концентрация по показателя е 63,2 µg/m3. Запрашаването е от местни източници - наличие на прах по уличната мрежа и влиянието на автомобилния транспорт. Раднево е една от трите общини в обхвата на РИОСВ – Стара Загора, на която периодично се извършва имисионно обследване на качеството на въздуха. Последните измервания в град Раднево са проведени през 2010 година, когато станцията измерваше нивата на същите замърсителите в рамките на 52 денонощия през различните сезони. За целия период на измервнанията е отчетено само едно превишение на нормата за фини прахови частици.

   

0 коментарa

Виж още