МОСВ проверява разрешителните за водовземане на минерални води

МОСВ проверява разрешителните за водовземане на  минерални води

Проверки на всички действащи 392 разрешителни за водовземане на минерални води – изключителна държавна собственост, се извършват на територията на цялата страна от четирите дирекции за басейново управление на водите. Повсеместната проверка е назначена със заповед на министър Нона Караджова от декември м.г. Експертите установяват дали на водоизточника има измервателно устройство за отчитане на добитите количества минерални води и дали то е коректно монтирано. Целта е да се направи точен преглед на баланса „ползвани – разрешени” годишни водни количества минерална вода по находища и водовземни съоръжения, с което ще се установи има ли нерегламентирано ползване от водоизточниците. Проверката се осъществява в два етапа, като през първия етап приоритетно се проверяват 9-те находища на минерални води с над десет титуляра на издадени разрешителни за водовземане на минерални води: Велинград Каменица, Велинград Лъджене, Велинград Чепино, Пчелински бани /село Пчелин, община Костенец/, Павел баня, Хисаря, Мамоваланжски водоносен хоризонт /включва участъците Албена, Кранево, Златни пясъци, Варна, Каварна, Балчик Тузлата/, Сандански, Гулиина баня /село Баня, община Разлог/, а на следващ етап – за всички останали находища. Проверката ще даде възможност да се определи също дали има загуби или нерегламентирани включвания по водопреносната мрежа. Министерството не разполага с обективни данни за нарушаване на естествените ресурси на минералните води в находищата. Временни проблеми настъпват в някои курорти вследствие на големия коефициент на неравномерност на черпене на минерални води от водоизточниците. Има данни за значителни загуби по някои водопроводи между водоизточника и мястото на ползване. Друга основна причина за загубите на количества минерална вода е състоянието на водоизточниците и на водопреносната мрежа и съоръженията към нея, които са силно амортизирани на места и се нуждаят от спешна реиновация. Не е без значение и фактът, че в много курорти хидрогеотермалната енергия на минералните води се ползва чрез нискоефективни инсталации, което повишава разхода на минерална вода, особено през зимата. Очаква се проверката да завърши след два месеца. Министерство на околната среда и водите ще извърши анализ на подадените от басейновите дирекции резултати и ще предприеме законосъобразни мерки за отстраняване на констатирани недостатъци и нарушения.

   

0 коментарa

Виж още