Набират кандидати за служба в доброволния резерв на българската армия

Набират кандидати за служба в доброволния резерв на българската армия

Конкурсите се провеждат по документи Военно окръжие-Стара Загора и Областен военен отдел-Стара Загора набират кандидати за служба в доброволния резерв на българската армия. Условия и ред за провеждане на конкурсите: Конкурсите се провеждат по документи при спазване на изискванията на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България /ЗРВСРБ/, правилника за прилагане на ЗРВСРБ и заповед на министъра на отбраната № ОХ – 104 от 06.02015 г. Кандидатите за участие в конкурсите да отговарят на следните изисквания: да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв /за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години; за офицерските кандидати и офицерите – 60 години/. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования. Срок за провеждане на конкурсите – до 30.04.2015 г. срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Стара Загора – до 20.03.2015 г. включително. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до Началника на Военно окръжие – Стара Загора, с приложени към него: автобиография; заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация; декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж /ако има такъв/; етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон; документ от психодиспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве; свидетелство за съдимост; декларация, че нямат друго гражданство освен българско; служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военната книжка /за тези, които притежават/; декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва /ако имат такова/; декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната; други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват. За допълнителна информация звънете от 09.00ч. до 17.30ч. на телефони 042/62 33 93 ; 042 /62 32 31 ;

   

0 коментарa

Виж още