Над 1/5 от домакинствата в област Русе имат за глава лице на възраст 70 и повече навършени години

Над 1/5 от домакинствата в област Русе имат за глава лице на възраст 70 и повече навършени години

На територията на област Русе 20877 домакинства или малко над 1/5 от общия брой имат за глава на домакинството лице на възраст 70 и повече навършени години. В тази категория доминират едно- и двучленните домакинства-те са общо 18047 или 86.4 на сто. Едночленните домакинства, в които главата на домакинството е на 70 и повече години, са 9864 и имат относителен дял от 32.3% в общия брой на едночленните домакинства в областта. При двучленните домакинства делът е 28.1 на сто. В структурата на домакинствата по брой на членовете, при които главата е във възрастовия интервал 30-49 години преобладават тричленните-те представляват по около 1/3 от общия брой в отделните петгодишни интервали по възраст на главата на домакинството и съответно 46.9% от общия брой на домакинствата , съставени от 3 члена в областта. Докато 33% от домакинствата, при които главата е на възраст 30-34 години, са тричленни, при домакинства с глава на възраст 70 и повече навършени години делът на съставените от три члена е едва 7.7%. Логично с нарастване възрастта на главата на домакинството намалява и размера на самото домакинство. Делът на едночленните домакинства, в които главата е на възраст 50-54 години е 21 % от общия брой. При едночленните с глава на домакинството във възрастовия интервал 65-69 години делът достига 32.8%., а при тези с глава на домакинството на 70 и повече години е още по-висок-47.2%. Аналогична е тенденцията и при двучленните домакинства. В структурата на домакинствата според броя на членовете с нарастване възрастта на главата на домакинството намалява делът на тези с три и повече члена. Близо 2/3 от домакинствата, на които главата е на възраст 45-49 са с три и повече членове; при тези с глава на домакинството на 70 и повече години делът на включващите три и повече члена е едва 13.6 %. Това съобщи днес директорът на ТБ на НСИ - Русе Галина Ханджиева.

   

0 коментарa

Виж още