Над 150 наематели обитават неправомерно общински жилища

Над 150 наематели обитават неправомерно общински жилища

Докладът на Временната комисия за установяване състоянието на общинския жилищен фонд показа, че двама от градските съветници живеят непрaвомерно в регламентираните за социалнослаби граждани жилища. Фактът стана обществено достояние на вчерашната, последна за 2009 година, сесия на Общински съвет - Стара Загора. Проверката на общинския жилищен фонд, която беше извършена от Инспектората към Община Стара Загора, е показала, че значителна част от жилищата са в много лошо състояние, че общите части на сградите не се поддържат, а някои дори са напълно разрушени. Констатирани са случаи на преотдаване под наем на трети лица, част от имотите се обитават от роднини и съседи на напуснали страната наематели, ателиета се използват за жилища и обратно. 152-ма от обитателите притежават недвижими имоти и идеални части на имоти на територията на община Стара Загора или са извършили сделки на разпореждания със своя собственост. Установено е, че 90 наематели са регистрирани като търговци, 11 са включени в повече от две фирми, а 22-ма притежават дялове или са съдружници в търговски дружества. Наемателите с неплатен наем за шест и повече месеца са 69, като общите им задължения възлизат на 43 825 лева. На фона на тази статистика беше съобщено, че в нито един от предоставените протоколи със списъци за картотекиране на имащите право да получат общински жилища не е посочен съставът на комисията, нито имената на нейните членове и председател. За шестима от наемателите пък не е предоставена заповедта за настаняване, а само съобщението, че е издадена такава. И още: част от жилищата са необитаеми, на други вратите са заварени и в тях също не живее никой, сградите са в отвратително състояние и малкото собственици в тях постоянно настояват местната власт да извърши ремонти на общите части, което не е правено от 20 години. С две думи казано: батакът е пълен! След доста дебати в залата беше решено мандатът на Временната комисия да се удължи до изготвянето на промените на сега действащата наредба. Освен това вниманието на общинската администрация през следващите три месеца ще бъде насочено към извеждането на наематели, които не си плащат наема, към изпращане на уведомления до всички, които не отговарят на условията за заемане на общински жилища, и до актуализиране и прецизиране на списъка на картотекираните крайно нуждаещи се граждани. Задължение на местната власт ще бъде и на всеки три месеца да се изготвят списъци на необитаемите жилища, актуализирането на договорите и на наемните цени, публичен списък на фонда, както и да се проучат възможностите за продажба на жилища на техни обитатели. Предстоят и дебати за изграждане на нови жилища върху общински терени - самостоятелно или срещу обезщетения.

   

0 коментарa

Виж още