Наложена е глоба в размер на 30 000 лв. на ТЕЦ „Марица Изток 2” за работа без сероочистваща инсталация

Наложена е глоба в размер на 30 000 лв. на ТЕЦ „Марица Изток 2” за работа без сероочистваща инсталация

През декември експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили проверки на 1499 обекта и са дали 502 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 90 акта и са издадени 145 наказателни постановления на обща стойност 339 150 лв. Наложени са 20 санкции за замърсяване на околната среда над допустимите норми. Постъпилите суми по наложените санкции, в това число и за предходни месеци, са общо 133 000 лева. За неизпълнени предписания за почистване на нерегламентирани сметища са издадени наказателни постановления на обща стойност 17 400 лв. на кметовете на общини Бобошево, Брезник, Ковачевци, Първомай, Бойчиновци, Рударци, Жълтуша и др. На кмета на Видин е наложена глоба в размер на 2000 лева от РИОСВ – Монтана, тъй като Общинската програма за подобряване качеството на атмосферния въздух не е актуализирана в срок. От РИОСВ – Бургас е наложена санкция в размер на 30 000 лв. на „Лукойл Нефтохим Бургас” за неизпълнено условие от комплексното разрешително. За същото нарушение е издадено наказателно постановление от РИОСВ - Пловдив на „Депо за неопасни отпадъци - Шишманци” ЕАД за 10 000 лв. За работа без комплексно разрешително РИОСВ – София е санкционирала „Екометал инженеринг” ЕООД и „Комакт” ЕООД с по 10 000 лева. Наложена е глоба в размер на 30 000 лв. от РИОСВ – Ст. Загора на ТЕЦ „Марица Изток 2” за работа без сероочистваща инсталация. За неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на вредните вещества в отпадъчните води са наложени три текущи месечни санкции от РИОСВ – Шумен: на „Винекс Преслав” АД в размер на 11 976 лв., на „Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД в размер на 4 980 лв. и на „Енерсис” АД за 4 442 лв. За заустване на отпадъчни води без разрешително РИОСВ – Пловдив е санкционирала с по 2 000 лв. ЕТ „Дени”, „Бендойл” ООД и ЕТ „Ев-Мар-Транс”, а РИОСВ – Русе е глобила „Екон 91” ООД с 4 000 лева. През декември е спряна дейността на инсталация за производство на биодизел на „Екоенергия” ООД (В.Търново) и на цех за претопяване на отпадъчен алуминий в с. Стража, обл. Търговище, до издаване и влизане в сила на комплексно разрешително. Подробна информация за проверките през декември е публикувана на ниво „Контролна дейност” на интернет страницата на МОСВ. Общо през 2010 г. регионалните инспекции по околната среда и водите са издали наказателни постановления за повече от 2 млн. и 500 хил. лв. Наложените суми са два пъти повече в сравнение с 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още