Направиха първа копка на канализация и пречиствателна станция в Стамболийски

Направиха първа копка на канализация и пречиствателна станция в Стамболийски

Първа копка по проект „Канализация и групова пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води на община Стамболийски”, беше направена в месността „Голяма парά” гр.Стамболийски. Общата стойност на проекта е 41 413 381,74 лв. Строителството трябва да приключи през декември 2014 г. Главна цел на проекта е изграждане на надеждна и устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в община Стамболийски, чрез доизграждане на канализация в града, довеждащи канализационни колектори до пречиствателната станция и изграждане на пречиствателна станция. На първия етап до нея ще постъпват и ще се пречистват водите от гр. Стамболийски и Йоаким Груево с възможност на втория етап да бъдат включени и други населени места от общината. Разработването на проекта решава проблема с пречистването на отпадъчните води и ще се подобри съществено състоянието на ВИК инфраструктурата на територията на общината. Към момента в тези две населени места канализационната мрежа е частично изградена , като част от нея трябва да бъде реконструирана. Община Стамболийски е бенефициент по Договор № DIR-51011116-С036 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“. Изпълнител на дейност „Изграждане на ПСОВ – Стамболийски” е „ИСА 2000” ЕООД. Изпълнител на дейност „Доизграждане на канализационна мрежа на град Стамболийски и село Йоаким Груево” е Консорциум „ПНД Стамболийски 2012”.

   

0 коментарa

Виж още