НАП обявява конкурс за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” на ТД Пловдив

НАП обявява конкурс за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” на ТД Пловдив

Централно управление на НАП обявява конкурс за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” на ТД Пловдив. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика, тест за личностни качества и интервю.Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа. Кандидатите за заемане на длъжностите следва: да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител и чл. 9 от Закона за Национална агенция за приходите; да имат минимална образователна степен „магистър”; да притежават професионален опит – 7 години или да имат придобит минимален ранг V старши; изисквания и компетентности: аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; комуникативна компетентност; лидерска компетентност; управленска компетентност; стратегическа компетентност; Допълнителни умения и квалификации: да притежават задълбочени познания в областта на данъчно – осигурителното законодателство. професионален опит в сферата на публичния сектор; предпочитана специалност – икономика или право Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика, тест за личностни качества и интервю. Необходими документи, които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; Декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС); Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

   

0 коментарa

Виж още