НАП: Сезонните работници също плащат здравните си вноски

НАП: Сезонните работници също плащат здравните си вноски

Напомняме на сезонните работници, които са заети в селското стопанство в региона, че след края на кампанията, ако не започнат друга работа или се регистрират в бюрата по труда, но без право на получаване на обезщетения, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължително условие е и подаването на декларация Образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването й е до края на месеца, следващ месеца в който лицата са приключили сезонната си работа. Пример: ако договорът на временно наетото лице изтича в края на месец септември, до края на октомври се подава декларация образец 7. Лицето трябва да плати и първата вноска за здравно осигуряване за месец октомври в размер на 16.80 лв. до 10 ноември. Съгласно актуалното законодателство, лице което няма платени здравни осигуровки в рамките на 3 месеца, губи пациентските си права. Възстановяването им става само при условие, че са внесени здравните вноски за последните 36 месеца. Ако същите се платят в деня, в който лицето трябва да ползва медицинска помощ или да бъде прието в болница, служителите на НАП издават удостоверение, че то е с непрекъснати здравноосигурителни права. Удостоверението важи до 3 месеца, считано от датата на издаването му. Кодът за вид плащане на здравните вноски е 560405 – „вноски от лица неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”. Ако все пак лицата пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва. Най- лесно това може да стане от сайта на НАП на адрес www.nap.bg, от електронна услуга: «Здравно осигурителен калкулатор».

   

0 коментарa

Виж още