Национален съвет ще контролира инспектирането на труда

Национален съвет ще контролира инспектирането на труда

Национален съвет за инспектиране по труда предвижда приетият на първо четене Закон за инспектиране по труда, съобщи народният представител от "Коалиция за България" Петър Мръцков. Той ще бъде към министъра на труда и социалната политика и ще бъде изграден на трипартиен признак - ще включва представители на държавата, на работодателските организации и на синдикатите, признати за представителни на национално равнище. "По този начин ще се координира работата по инспектирането. В момента има 12 ведомства, които извършват проверки в различни сфери на дейност, не само по условията на труд. В този съвет ще се приемат насоки за провеждането на държавната политика в тази област и ще се следи за ефективното й прилагане", коментира зам.-председателят на Комисията по труда и социалната политика. Внесеният от Министерския съвет законопроект урежда функционирането на националната система за инспектиране по труда и определя видовете контролни дейности, които се включват в това понятие. Според закона "инспектиране по труда" е дейност, осъществявана от държавни контролни органи по установяване и налагане на съответствие между изискванията на законодателството и приложението му в предприятията, обектите и местата, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Основната цел на комплексния контрол е да се постигнат оптимални условия на труд на работниците и служителите, с оглед опазване на живота и здравето им. Право да осъществяват тази дейност имат инспектори, държавни служители и други упълномощени лица в Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Агенцията за ядрено регулиране, Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството, Националната служба "Пожарна безопасност и спасяване" към министъра на вътрешните работи, Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите, министерствата на икономиката и енергетиката, на транспорта, на околната среда и водите, на отбраната, както и други администрации, на които тези дейности са възложени с нормативен акт. Предвижда се още министърът на труда и социалната политика да разработва ежегодно Национална програма за инспектиране по труда, съобразно която да се извършва контролът, каза още Петър Мръцков.

   

0 коментарa

Виж още