Националният план за действие по заетостта през 2009 г. ще бъде разгледан на заседанието на МС

Националният план за действие по заетостта през 2009 г. ще бъде разгледан на заседанието на МС

Заседанието на Министерски съвет ще се проведе от 10.00 ч., съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред: проект на решение за признаване на представителност на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи”; проект на решение за отменяне на Решение №400 на Министерския съвет за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, и за апортирането им в капитала на „Интендантско обслужване” ЕАД; проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на образованието и науката за нуждите на Медицинския университет – Варна; проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Държавната агенция за закрила на детето; проект на решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Община Тетевен, Област Ловеч; проект на решение за упълномощаване министъра на правосъдието и пазител на държавния печат или определено от него лице да представлява България в Съвета на Фондация „Академия по европейско право – ТРИР”; проект на решение за одобряване проект на договор между Република България и Руската Федерация за социална сигурност; Доклад относно одобряване проект на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площта „Долно Паничерево”, разположена на територията на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, Област Стара Загора, и Община Твърдица, Област Сливен; Доклад относно одобряване проект на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площта „Лехово”, разположена на територията на Община Сандански, Област Благоевград; Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Кашка”, разположена в землището на с. Болярино, Община Раковски, Област Пловдив; Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Бърчина-1”, разположена в землищата на с. Виноградец и с. Ветрен, Община Септември, Област Пазарджик; Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Алчака”, разположена в землището на с. Хаджиево, Община Пазарджик, Област Пазарджик; Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скално-облицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Чивинци”, разположена в землището на с. Жабляно, Община Земен, Област Перник; проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, приета с постановление №103 на Министерския съвет от 2003 г.; проект на решение за обявяване на обект „Петролопровод Бургас – Александруполис” за обект с национално значение; проект на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – железни руди и индустриални минерали – баритна суровина, от находище „Кремиковци”, Община Кремиковци, град София; Доклад относно одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 28 ноември 2008 г. в Брюксел; Доклад относно одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 18 и 19 декември 2008 г. в Брюксел; Доклад относно участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, проведено на 18 декември 2008 г. в Париж; проект на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Гери”, разположено в землищата на гр. Бобошево, Община Бобошево, и с. Мурсалево, Община Кочериново, Област Кюстендил, на „Ди Ви Би” ООД – София; проект на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Лори”, разположено в землището на с. Люляк, Община Стара Загора, Област Стара Загора, на „БГС Груп” АД – Стара Загора; проект на решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията; проект на постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за народната просвета; проект на постановление за изменение и допълнение на устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, приет с постановление №167 на Министерския съвет от 2002 г.; проект на решение за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2009 г.; проект на постановление за разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.; проект на решение за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още