На 17 септември ще се проведе обществено обсъждане на проекта за интегриран план за градско възстановяване и развитие на Казанлък

На 17 септември ще се проведе обществено обсъждане на проекта за интегриран план за градско възстановяване и развитие на Казанлък

Община Казанлък организира на 17 септември 2012 г., понеделник, от 17.30 ч. в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра” № 4 обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък. Община Казанлък е бенефициент на Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010/019 по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР, от държавния бюджет и от бюджета на общината. Изпълнител на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020” е ДЗЗД „Тонзос Консулт”. На общественото обсъждане ще бъдат представени обобщени резултати от извършения социално-икономически анализ, SWOT анализ, резултати от проучване на общественото мнение на гражданите на гр. Казанлък, проект на визия за развитие на гр. Казанлък до 2020 г. и проект на зони за въздействие. Вашето мнение е важно за нас, затова ви каним да го споделите на общественото обсъждане за развитието на гр. Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още