Негодна е водата за пиене в няколко старозагорски села

Негодна е водата за пиене в няколко старозагорски села

Водата от водоснабдителната мрежа в селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица и Горно Ботево не съответства на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Водата да не се използва за питейно-битови цели от населението, алармираха от РЗИ Стара Загора. Екипи на „ВиК” ЕООД – Стара Загора извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода, съответстващо на нормативните изисквания. РЗИ – Стара Загора ще уведоми своевременно компетентните органи и населението при възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели съобразно нормативните изисквания, доказано чрез лабораторни анализи. РЗИ – Стара Загора напомня на населението да не ползва вода от собствени водоизточници и местни чешми в населените места, засегнати от проливните дъждове и наводнения поради опасност от замърсяването им. РЗИ – Стара Загора взема проби питейна вода след всяко възстановяване на водоподаването от „ВиК” ЕООД– Стара Загора и призовава населението да не използва водата за питейно-битови цели до оповестяване на резултатите от изследванията, които се извършват на две последователно взети проби питейна вода. Резултатите от първите взети проби питейна вода в селата Борово, Козаревец, Пшеничево, Ново село, Борилово, Старозагорски минерални бани и Малка Верея, общ. Стара Загора и с. Сърнево, общ. Раднево съответстват на нормативните изисквания.

   

0 коментарa

Виж още