Нова подпорна стена спира наводненията в Съединение

Нова подпорна стена спира наводненията в Съединение

Усилен строеж тече в момента на нова подпорна стена на река Потока край Съединение. Реката попада в район с дъждовно снежно подхранване и през есента и пролеттта при интензивни валежи наводнява района. За периода от 2001 до 2010 година са ставали четири сериозни наводнения, като при три от тях е обявявано бедствено положение. Водата е заливала къщи, дворове, промишлени предприятия и пътищата в района. „В момента изпълняваме проект, който ще елеминира загубите от материални щети за населението и фирмите в града, които за последните 10 години възлизат на 7 милиона лева. Реализацията му ще създаде условия за трудова заетост на населението от общината и ще спомогне за увеличаване доходите на домакинствата. Ще се гарантира оборота на фирмите, активни в района и респективно плащане на данъци към общината.”, съобщи на пресконференция кметът на Съединение Георги Руменов. Целта на проекта „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединение от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, обл. Пловдив – ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227” е да се ограничат максимално рисковете и щетите за жителите на Съединение от преливането на река Потока. Коритото на реката вече е почистено, в момента се довършва изграждането на подпорната стена с надречна височина от 3 метра и дължина от 350 метра. „С проекта ще се прекрати процеса на деформиране на речното корито и ще се осигури защита за здравето населението и собствеността на хората”, категоричен е ръководителят на проекта инженер Камен Стойчев. Общата стойност на проекта по ОПРР е 664 529,50 лева, като съфинансирането от страна на община Съединение е 33 226,48 лева. То се осъществява по бюджетна линия BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” 50 хиляди лева дава община Съединение за проектиране на четвъртия етап на проекта, който включва събаряне на съществуващия и изграждане на нов мост.

   

0 коментарa

Виж още