Нова социална услуга стартира в община Казанлък

Нова социална услуга стартира в община Казанлък

На 1 февруари 2013 г. стартира проектът „Помощ в дома в община Казанлък“. На 29.11.2012 г. Община Казанлък подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за одобрения за финансиране проект "Помощ в дома в община Казанлък" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 225 179.78 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Той е с продължителност 17 месеца, 12 от които са за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. По проекта ще бъде създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Казанлък, с което ще се разшири дейността на патронажа и ще се създадат условия за приемственост и гарантиране обслужването на лица, ползвали услугата „Домашен помощник". Звеното за услуги в домашна среда ще предлага предоставяне на почасови услуги за извършване на комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищата, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. За предоставяната почасова услуга потребителите ще заплащат такса в размер на 0,22 лв. на час, определена от Община Казанлък по реда на Закона за местните данъци и такси. Кандидати за домашни помощници могат да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Те подават комплект документи – по образец. Услугата „Домашен помощник” е насочена към удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител и включва помощ за ежедневни дейности, свързани с поддържане на личната хигиена на потребителя, хигиена на помещението, което потребителят обитава, приготвяне на храна и хранене, плащане на сметки (ток, вода...); съдействие при подготвяне и подаване на документи пред различни административни структури и др.п. Кандидати за потребители на услугите могат да бъдат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Кандитатите за потребители представят следните документи: заявление по образец, документ за самоличност (копие); експертно решение на ТЕЛК (копие); документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие); декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител); пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично. Заявленията на кандидатите за домашни помощници и потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ ще се приемат от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден от 01.03.2013 г. до 31.03. 2013 г. в сградата Домашен социален патронаж – ул. „Отец Паисий” № 3, Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още