Нова цена на билета за градския транспорт в размер на 1.00 лев до сп. “Марек”

Нова цена на билета за градския транспорт в размер на 1.00 лев до сп. “Марек”

Още през 2000 и 2001 г. - с решения на Общинския съвет на Варна, са определени, според Закона за административно-териториалното деление на Република България, селищните образувания на община Варна и техните граници - територии извън строителните граници на населените места, устроени за осъществяване на специфични функции, които са определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население. С влизане в сила на новия Общ устройствен план на община Варна, всички бивши селищни образования стават урбанизирани територии. Новото зониране на община Варна е определено с Решение на Общинския съвет от 19.12.2012 год. Във връзка с това е определена и нова цена на билета за градския транспорт в размер на 1.00 лев до сп. “Марек”, включително.Новата цена влиза в сила от 1 март 2013 г.

   

0 коментарa

Виж още