Нови нотариални такси

Нови нотариални такси

Правителството днес ще разглежда изменения в три тарифи: за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност; за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията; за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Целта е те да бъдат актуализирани в съответствие с икономическите условия в страната. Най-масовата нотариална услуга – удостоверяване на пълномощни, декларации, заявления и др., ще стане 5 лв. Досегашният й размер от 3 лв. е установен през 1998 г. и въпреки натрупаната оттогава инфлация, увеличение на цените на стоките и услугите, на работната сила и на разходите за нотариална дейност, тя не е променяна. Други промени предвиждат таксите за извършване на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, на поправки в тях, както и на договори за доброволни делби на земеделски земи и гори да станат 20 лв. За обявяване и връщане на саморъчни завещания таксата ще стане 10 лв. и т. н. По-съществени са промените, свързани със събираните такси за извършване на удостоверявания с материален интерес (сделки с движимо и недвижимо имущество). Тези промени са свързани и със създадения от нотариусите в България собствен софтуер, който ще дава възможност за всеобща справка на територията на цялата страна във връзка с предотвратяването на двойни и тройни продажби. Изграден е и Национален регистър на пълномощни и завещания, като в последствие тази информационна система ще попълва своята база данни с всички пълномощни и сделки. Нотариусите финансират сами информационната система, както и електронизацията на всички нотариални кантори. Информационната система на нотариусите е и важно средство в борбата с имотните измами. В таблицата за удостоверяван материален интерес досегашният последен интервал над 100 000 ще бъде затворен на 500 000 лв. и ще бъде създаден още един интервал – над 500 000 лв. Нотариалната такса в този случай ще бъде 1628,50 лв. + 0,1 на сто от горницата над 500 000 лв., но не повече от 7000 лв. Променят се и събираните такси за останалите интервали. Например, за сделки на стойност от 1001 до 10 000 лв. таксата става 43,50 лв. + 1,5% за горницата над 1000 лв.; за сделки от 10 001 лв. до 50 000 лв. – 178,50 лв. + 1% за горницата над 10 хил. лв. и т. н. При формирането на новите такси позицията на вносителя е била нарастването на стойностите им в общия случай да не надхвърля 90 на сто от средногодишния инфлационен индекс за периода 1997-2008 г. По този начин се гарантира, че завишаването на таксите няма да се отрази осезаемо на реалните доходи на населението. Статистиката показва, че и след увеличаването им, нотариалните такси у нас остават най-ниските в Европа. В Тарифата за държавните такси, събирани от службите по вписванията, се променят таксите, събирани по позициите, при които са настъпили значителни изменения както в обема, така и в естеството на работа на Агенцията. Разграничава се цената на извършване на устни справки от цената на разпечатките, с които обикновено устните справки приключват. Диференцира се и издаването на удостоверения. Изрично се посочва, че таксата, събирана за издаване на удостоверение, е за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост. От 2 на 1 лв. намалява таксата за неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. На 5 лв. (от 2,50 лв.) се увеличава таксата за полагане на Апостил, събирана от Министерството на правосъдието по Тарифа №1. Свидетелството за съдимост на лица, родени в чужбина и пребиваващи в България, става 5 лв., а издаването на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в България – 20 лв.

   

0 коментарa

Виж още