Ново поколение административно обслужване създава Община Стара Загора

Ново поколение административно обслужване създава Община Стара Загора

Община Стара Загора единствена в България разработва пилотен проект "За по-добро административно обслужване чрез Електронното правителство", съобщи на брифинг вчера секретарят Николина Горова, която е и ръководител на проекта. Целта е реорганизация на вътрешноадминистративните работни процеси на Общината, която обхваща всички основни аспекти от електронното управление - технологичен, организационен, електронни услуги и популяризиране. Задачата е да се трансформират вътрешните и външните електронни връзки на Общината чрез мрежово базирани софтуерни приложения за обмен на данни с Търговски регистър, БУЛСТАТ и ЕСГРАОН. С реализирането на проекта ще се постигне преди всичко удобство на клиента, равни възможности за достъп на услуги, стимулиране на гражданите и бизнеса, осигуряване на публичност и прозрачност на действията на администрацията, прилагане на иновационния подход, който е нов и за част от европейските държави, постигане на сътрудничество между отделните звена в администрацията, създаване на технологично независима тестова среда, максимално използване на наличните технологии и знания. Изпълнението на проекта е за 12 месеца, а стойността - 2 368 586 лв. Стартът е през юни 2009 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Досега е извършен анализ на технологичните параметри и необходимата функционалност на интеграционния модел за подобряване на вътрешноадминистративните процеси и предоставяне на услуги, уточни Георги Симеонов, директор на дирекция "Евроинтеграция и планиране". Анализирано е състоянието на практиките и мерките за осъществяване на информационна сигурност в администрациите. Разработена е система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги по електронен път. Анализът показа, че за съжаление няма готовност за съвместна дейност на службите, каза доц. Евгени Желязков, зам.-ръководител по техническите въпроси на проекта. Няма и необходимата технологична среда за реализирането му. От друга страна, все още няма готовност на гражданите и бизнеса да ползват този продукт. Това налага обучение на администрацията, която ще обслужва проекта, дейности по информация и публичност, по общо управление, одит и пр. Всъщност въвеждането на Електронното правителство е процес, който ще се развива и усъвършенства през годините. Следващата стъпка е обявяване на търг сред реномирани софтуерни фирми за изработване на конкретния продукт за административно обслужване чрез Електронно правителство. Крайният срок за подаване на документите е 15 декември т.г., а отварянето им ще стане на следващия ден. Досега 7 български фирми и една от Германия са закупили офертите. Над 600 са услугите, които изпълнява общинската администрация към бизнеса и гражданите. От тях над 100 са в областта на строителството, два пъти повече - по гражданско състояние и др. Очакваните резултати са модерно и ефикасно е-управление с обединяване на енергията на общинско ниво; постигане на бизнес-модел администрация с лице към нуждите на гражданите, в т.ч. и конкретно за хората с физически и ментални увреждания; създаване на електронен продукт вместо на хартиен носител и доставка чрез интернет; многократно намаляване на времето за извършване на услугата и пр.

   

0 коментарa

Виж още