НСИ: Със 17.3% се е увеличил общият доход на лице от домакинство през 2008 г.

НСИ: Със 17.3% се е увеличил общият доход на лице от домакинство през 2008 г.

Със 17.3% се е увеличил общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. или от 272.78 лв. е нараснал на 320.06 лв. Това сочат данни на Националния статистически институт, съобщиха от институцията. Работната заплата, като основен източник на доход нараства абсолютно и относително за разглеждания период. Абсолютно нараства от 132.04 лв. на 160.79 лв. средно на лице от домакинство или с 21.8%. Относителният й дял нараства от 48.4% на 50.2% или с 1.8 процентни пункта. Вторият по значение източник на доходи са доходите от пенсии. Тези доходи нарастват абсолютно – от 64.42 лв. на 73.33 лв. средно на лице. Относителният им дял в общия доход намалява – от 23.6% на 22.9% или с 0.7 процентни пункта. Забележително намаляват абсолютно и относително доходите от самостоятелна заетост. През ноември 2007 г. доходите от самостоятелна заетост са 27.67 лв., а през ноември 2008 г. намаляват на 18.15 лв. средно на лице от домакинство или с 34.4%. Техният относителен дял в общия доход намалява от 10.1% на 5.7% или с 4.4 процентни пункта. Други доходи от социално осигуряване и социални помощи имат сравнително по-малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват – от 5.92 лв. на 9.59 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства от 2.2% на 3.0% за разглежданите месеци. Повишава се относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход. Това означава, че намалява влиянието на натуралните доходи при формиране на доходите на домакинството. През ноември 2007 г. делът на паричния доход е 93.7%, а през същият месец на 2008 г. се увеличава на 98.4%. Общият разход на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. е нараства от 257.25 лв. на 288.04 лв. или с 12.0%. Разходите за храна и безалкохолни напитки се запазват абсолютно за периода - от 98.55 лв. на 98.56 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на този разход намалява от 38.3% на 34.2% или с 4.1 процентни пункта. По-забележимо нарастват абсолютно и относително разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане). Абсолютното нарастване на тези разходи е от 47.89 лв. през ноември 2007 г на 54.54 лв. средно на лице през същия месец на 2008 г. Съответно относителният им дял нараства от 18.6% на 18.9%. Нарастват също разходите за здравеопазване – от 12.01 лв. на 14.61 лв. средно на лице. Техният относителен дял също нараства от 4.7% на 5.1%. Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 26.62 лв. на 29.01 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява сравнително незначително от 10.4% на 10.0%. Разходите за облекло и обувки нарастват абсолютно и относително. Абсолютно – от 10.87 лв. на 12.36 лв. средно на лице, а относително от 4.2% на 4.3% за разглежданите месеци. Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през ноември 2008 г. спрямо същият месец на 2007 г. е както следва: намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 9.4 кг. на 9.0 кг.; известно повишение се забелязва в потреблението на мляко прясно (от 1.5 л. на 1.6 л.) и кисело (от 2.0 кг. на 2.1 кг.); потреблението на сирене е от 0.8 кг. на 0.9 кг.; потреблението на плодове се повишава от 2.5 кг. на 2.7 кг., а на зеленчуци от 3.8 кг. на 4.2 кг.; запазва се потреблението на яйца – 10 бр., на растителни хранителни масла – 1.3 л., картофи – 2.3 кг., захар – 0.7 кг., фасул зрял – 0.3 кг., месо – 2.3 кг.

   

0 коментарa

Виж още