Областен информационен център – Бургас представя инициативата JEREMIE

Областен информационен център – Бургас представя инициативата JEREMIE

Областен информационен център – Бургас представя инициативата JEREMIE - Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия, имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в Европейския Съюз използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. В България, Холдинговия фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Срещата ще се проведе днес от 11:00 часа, в залата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26. Целта на срещата е да бъдат представени основните параметри на инициатива JEREMIE, както и да се представят петте финансови посредници, избрани да отдават заеми с преференциални условия към МСП. Областен Информационен Център – Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Бургас” и е част от мрежата от 27-те Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още