Областният управител върна решение на Общински съвет – Казанлък, тъй като е незаконосъобразно

Областният управител върна решение на Общински съвет – Казанлък, тъй като е незаконосъобразно

Областният управител на област Стара Загора върна Решение № 693/30.07.2013 г. на Общински съвет - Казанлък за ново обсъждане. Това сочи заповед на Областния управител от 14 август. Съветът трябва да преразгледа своето Решение, тъй като е незаконосъобразно. В Решението е записано да се извършат продажби чрез публични търгове с явно наддаване на два имота, находящи се в с. Равда, община Несебър (теренът е познат като бившият пионерски лагер до морето). За първия поземлен имот от 2 976 кв м е гласувана начална тръжна цена 387 000 лв, а за втория поземлен имот от 5 661 кв м, началната тръжна цена е 736 000 лв. В Решението, в частта за тръжните условия на процедурата, е включена и забележка, че към настоящия момент се водят съдебни спорове пред Върховен административен съд и Бургаски окръжен съд за вписването на община Казанлък като собственик на тези два имота. Общината е издала актове за общинска собственост, които са констативни и не създават права върху собствеността на двата имота. Същевременно от приложените скици към Решение № 693 става ясно, че собственик на единия от имотите е трето лице, а за втория – Общината е съсобственик с друго трето лице, без да са посочени идеалните части, които притежава Общината. От направената проверка в Областна администрация за двата поземлени имота се установи, че има издаден акт за държавна собственост от 1972 г., който не е отписан от актовите книги за държавна собственост до този момент. Върнатият акт на Общински съвет – Казанлък е въз основа на осъществявания от Областния управител контрол върху актовете на общинските съвети в област Стара Загора. Решение №693 на Общински съвет – Казанлък е незаконосъобразно, тъй като касае разпоредителни действия с имоти, собствеността, върху които не е изрично и окончателно установена. Общински съвет - Казанлък трябва да преразгледа Решението до 14 дневен срок от деня на получаването на Заповедта на Областния управител. Заповедта е изпратена на председателя на Общински съвет - Казанлък и на кмета на Община Казанлък за изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

   

0 коментарa

Виж още