Областният управител Георги Ранов инспектира язовир "Колена"

Областният управител Георги Ранов инспектира язовир "Колена"

Областният управител инж. Георги Ранов, съвместно с Председателя на Междуведомствена комисия Маноил Манев, заместник областен управител и членове на Комисията за инспекция на язовири на територията на област Стара Загора присъства при проверката на техническото и експлоатационо състояние на язовир „Колена”. Проверяващите се фокусираха върху състоянието на преливника и основния изпускател. Направи се също оглед на водния и въздушен откос на язовирната стена и реперните точки. Обследва се язовирната стена за филтрация. Установи се, че основните облекчителни съоръжения на язовир Колена са в изправност, а неговото водно ниво е на 70 см. под приливния ръб. Междуведомствената комисията ще отрази в констативен протокол установените слабости по техническите характеристики на язовира, ще даде предписания и конкретни срокове за отстраняване на нередностите. В тази връзка предстои последваща проверка на язовира. Предмет на днешната проверката бе и документацията за собственост на водния обект.

   

0 коментарa

Виж още