Областният управител на Стара Загора Недялко Недялков участва днес в Ямбол на заседание на Регионалния съвет за развитие

Областният управител на Стара Загора Недялко Недялков участва днес в Ямбол на заседание на Регионалния съвет за развитие

Областният управител на Стара Загора Недялко Недялков участва днес в Ямбол на заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Югоизточен район /ЮИР/ под председателството на Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол. Участие взеха представители на министерства, областните управители на Бургас и Сливен – Константин Гребенаров и Марин Кавръков, кметове на общини, представители на организациите на работодателите и работниците и на академичните среди – университети и колежи на територията на района. Гости на заседанието бяха също и началниците на регионалните инспекторати по образование на четирите области. Акцентите на заседанието бяха обсъждане и приемане на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г.; Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.; Представяне на SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г.; Регионално сътрудничество в областта на образованието и обучението в Югоизточен район. Членовете на Регионалния съвет приеха Индикативния бюджет за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г. Представена бе „Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.“ Ролята на Концепцията е определяне рамката за формиране на секторните политики. Тя създава териториална основа за осъществяване на комплексно, интегрално планиране, което осигурява хармонично единство на социално, икономическо, екологично и устройствено планиране. Тя е важен стратегически документ, който цели засилване териториалния контекст на документите за стратегическо планиране на регионално и местно ниво, респективно на свързаните оперативни програми, давайки възможност за засилване на териториалната концентрация на ресурсите за регионално развитие и постигане на по-висока ефективност. Участниците в заседанието се запознаха със SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г. Основната цел на анализа е идентифициране на силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване. Членовете на Регионалният съвет, представителите на висшите учебни заведения и регионалните инспекторати по образование дискутираха и темата за образованието. В предварителните материали за заседанието Секретариатът бе предоставил разработена тема за образованието в страната и ЮИР, съпоставяйки района с останалите райони в страната. В съдържанието на документа са използвани показатели, изчислени въз основа на данни от НСИ. Състоянието на образованието в Югоизточен район бе обсъждано с оглед предстоящото разработване на новия Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г. и обвързване на политиката на регионалното развитие със стратегията за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

   

0 коментарa

Виж още