ОбС Стара Загора, подкрепи сливането на двете болници

ОбС Стара Загора, подкрепи сливането на двете болници

На сесията на 31 май 2012 г. с 30 гласа "за", 1 "против" и 9 "въздържал се" Общинският съвет на Стара Загора подкрепи де факто сливането на двете болници, като най-големия миноритарен собственик в МБАЛ "Киркович". Д-р Даниел Вълчев бе упълномощен за представител на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Киркович", насрочено за 20 юни т.г. Съветниците възложиха на д-р Вълчев да гласува със "за" приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; одобряване на годишния финансов и консолидиран отчет за 2011 г.; разпределение на печалбата на дружеството; освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. ОБЩИНСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЩЕ ГЛАСУВА СЪС "ЗА" ПО НАЙ-ВАЖНАТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЯТО КАСАЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА МБАЛ "КИРКОВИЧ" ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ В НЕЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА, както и за одобряване на договора за преобразуване и съотношението на замяна на акции между приемащото МБАЛ "Киркович" с вливащото се дружество, т.е. Университетска болница. Д-р Вълчев ще гласува със "за" и за промяна в състава на Съвета на директорите. Участието на Община Стара Загора в акционерното дружество е 11.04%. След промените ще стане 8.2%. Д-р Даниел Вълчев съобщи, че към 1 януари 2012 г. загубите на МБАЛ "Проф. д-р Киркович" са 14 700 000 лв., а на Университетска болница - 7 300 000 лв. По мнение на направения ОДИТ и двете дружества отиват към декапитализация и единственият спасителен път е преобразуването им, което де факто стартира официално на 15 май т.г., когато директорите на двете здравни заведения са подписали договор за въпросното сливане. И ако шефът на Университетска е бил в правото си да подпише всеки един документ, представен му от МЗ, тъй като държавата е 100% собственик на болницата, под въпрос остава подписът на шефа на МБАЛ "Киркович", преди Общото събрание на акционерното дружество (б.р. - акционери в него са всички общини от областта) да е взело решение.

   

0 коментарa

Виж още