Община Казанлък внесе проектното предложение - Интегриран воден проект

Община Казанлък внесе проектното предложение - Интегриран воден проект

Община Казанлък внесе проектното предложение - Интегриран воден проект. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък На 20 февруари Община Казанлък внесе в МОСВ проектното предложение на Интергрирания воден проект.Етап 2: Реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадни води. Първоначално проектното предложение бе внесено за становище от Управляващия орган на ОПОС на 30.11.2011 г. Становщето бе получено на 26.01.2012 г., след което екипът за неговата подготовка, съставен от експерти на община Казанлък, проектантска и консултантска организации, избрани след проведени обществени поръчки, отрази препоръките в него и днес внесе за оценка пълния комплект документация по проекта. Той се явява втори етап от реализацията на Интегрирания воден проект на община Казанлък. Първият етап третираше реконструкция, подмяна и изграждане на водопроводната и канализационна мрежа на кв. “Христо Ботев”, гр. Казанлък и реконструиране и изграждане на тласкател и канализационна помпена станция на с. Овощник. В първия етап на Интегриран воден проект на община Казанлък е реализирана дейност прединвестиционни проучвания и инженерни анализи за етап 2, както и проектиране за втори етап. С актуализирането на приема на проектни предложения по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” община Казанлък започна подготовка на проекно предложение съгласно изискванията в Поканата за представяне на проектни предложения. Тази проектна фаза предвижда реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадни води – Казанлък с цел защита на околната среда от всякакви негативни ефекти, свързани със заустването на отпадните води, и с цел въвеждане на европейските практики в това отношение на местно ниво. Актуализиране на ПИП (прединвестициони проучвания) и ИП (идеен проект) бе направено през 2011 г. от същия проектантски екип, с оглед отчитане данните от преброяването на населението и привеждането им в съответствие с изискванията на УО към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС. На следващ етап е издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти с дата от 06.06.2011 г. Актуализираният вариант В е разгледан на Областен експертен съвет по устройство на територията – Стара Загора, като е приет без забележки, съгласуван е и с «В и К» ЕООД Стара Загора. Със свое Решение № 57/27.01.2012 г. Общински съвет – Казанлък прие Община Казанлък да кандидатства с това проектно предложение по ОПОС, да бъде осигурено необходимото съфинансиране в размер до 1 500 000 лв. От бюджетите за 2013 и 2014 г. и одобри Споразумението за партньорство по проекта с „В и К” ЕООД-Стара Загора. Общата стойност на проекта е 23 480 573,10 лв. По етап 1 на ИВП са финансирани 225 120 лв. (прединвестиционни проучвания + идеен проект). Инвестиционните разходи по настоящото проектно предложение са 23 255 453,10 лв. Безвъзмездната помощ по ОПОС възлиза на 21 785 708,46 лв. (93,68 %), а собственото съфинансиране е 1 483 972,22 лв. (6,32 %) Планираната продължителност на проекта е 30 месеца. СМР по реконструкция/модернизация на ГПСОВ Казанлък трябва да приключат до 31.12.2014 г.

   

0 коментарa

Виж още