Община Казанлък изпълнява проект за реконструкция на микроязовир „Синята река“

Община Казанлък изпълнява проект за реконструкция на микроязовир „Синята река“

В процес на изпълнение е проектът на Община Казанлък „Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река", землище с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо". Източникът на финансиране е ДФ „Земеделие“, Ос 2 "Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)", Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности“. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и укрепване на язовирна стена, ремонт на преливник и основен изпускател, както и ремонтни и възстановителни работи по контролно-измерителна система. Ще бъде изградена площадка за противопожарни нужди. В дейностите по проекта е предвидено още закупуване и доставка на лични предпазни средства за противопожарното депо. Стойността на проекта е 361 777.05 лв. Към момента има избран изпълнител на строителните дейности.

   

0 коментарa

Виж още