Община Казанлък предлага партньорство на три общини за проект

Община Казанлък предлага партньорство на три общини за проект

По инициатива на Община Казанлък се проведе среща с представители на общините Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж за партньорство за съвместен проект по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161PO001/3.2-02/2011 – „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно-историческо и природно наследство ще допринесе дългосрочно за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини. Подкрепените проекти трябва да имат регионален обхват, да създават регионални туристически продукти и да ангажират миниум три общини. Общият размер на финансовите средства по схемата са - минимална сума на безвъзмездната финансова помощ - 200 000 лв.; максимална сума на безвъзмездната финансова помощ - 500 000 лв. Кандидатът трябва да има задължителен собствен принос от 5%. Бенефициент по проекта е Община Казанлък, като поканените още три общини да бъдат партньори. Допустимите дейности за финансиране са: Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите; Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа на туристически продукт; Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири; Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности; Организиране на пътувания на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти; Подкрепа на дейности за информационни услуги - комуникационни кампании за разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още