Община Казанлък работи по проект по Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище"

Община Казанлък работи по проект по Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище"

На 09 октомври 2012г. се провежда начална пресконференция по проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/056, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Договорът е за 100 % безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 379 650,18 лв. Проектът се изпълнява от Община Казанлък в периода август 2012 – август 2014 година. В рамките на 24 месеца ще бъдат изградени, оборудвани и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 12+2 деца на възраст до 18 години и едно Защитено жилище с капацитет 8 младежи над 18 годишна възраст. Две от ЦНСТ-та ще бъдат изградени в общински имот в гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин”. Третото ЦНСТ и защитеното жилище ще бъдат изградени в общински имоти в кв. „Васил Левски”. Чрез изпълнение на проекта ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността в община Казанлък, които да заменят институциионалната грижа.

   

0 коментарa

Виж още