Община Казанлък сключва договорите си само след решение на Общинския съвет

Община Казанлък сключва договорите си само след решение на Общинския съвет

По повод разпространеното днес съобщение до медиите от „Екопак България" АД, Община Казанлък заявява, че няма нищо изненадващо в нейните действия, напротив - срокът на действие на договора между дружеството и Общината е бил до 31.12.2012 г. С писмо от 25.10.2012 г. Община Казанлък уведомява „Екопак България“ АД, че прекратява договора между двете страни, съгласно изискванията на чл. 21 от същия, с писмено предизвестие в рамките на три месеца преди изтичането на тази дата. На 27.12.2012 г. Община Казанлък напомня писмено на „Екопак България“, че след 31.12.2012 г. договорът между двете страни да се счита за прекратен. Със свое решение от 18 декември 2012 г. Общински съвет-Казанлък дава съгласието си за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Казанлък за срок от 1 година с „Екоресурс България“ АД, считано от 01.01.2013 г. През изминалата 2012 г. многократно са водени преговори от страна на Община Казанлък с представителя на „Екопак България“ в общината относно качеството на дейностите по договора с цел подобряване на услугата. По настояване на Общината, „Екопак България“ неколкократно променя подизпълнителя, но ефектът не е добър. Дружеството не спазва и задължението да поддържа в добро екологично състояние площта около съдовете за разделно събиране на отпадъци. Община Казанлък писмено е информирала „Екопак България“ АД за предприемане на незабавни мерки за изпълнение на поетите ангажименти. В резултат на всичко това Община Казанлък предприема действия по прекратяване на договора, за което своевременно информира и компетентния орган – Министерството на околната среда и водите. Община Казанлък счита, че е предприела всички необходими законови действия по прекратяване на договора с „Екопак България“ АД. Заедно с това въпросът с оползотворяване на отпадъците от опаковки на територията на общината е своевременно решен. Всичко това се прави единствено в интерес на гражданите, като се цели намаляване количеството на депонирания и извозван отпадък, както и да се насърчи реалното разделно събиране на отпадъци от опаковки.

   

0 коментарa

Виж още