Община Казанлък спечели два големи проекта

Община Казанлък спечели два големи проекта

Министерството на Регионалното развитие и благоустройството одобри Интегрирания воден проект на Община Казанлък на стойност 6 422 400 лева. От Министерството на околната среда и водите информираха, че е одобрен проектът на община Казанлък „Интегриран воден проект, етап І – Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник” по Оперативна програма „Околна среда”. Стойността на проекта е почти 6 милиона и половина лева, съобщават от пресцентъра на Общината. Канализацията на квартала е част от канализационната мрежа на Казанлък. Реализирането на проекта ще реши важен екологичен проблем, а именно отвеждането на битовите отпадъчни води от район с население от 2500 души до изградената Градска пречиствателна станция за отпадни води. Изграждането на канализационна мрежа в този квартал на град Казанлък стои на дневен ред от години. Разработката на този проект обхваща изграждане на смесена канализационна мрежа на кв. „Христо Ботев” с обща дължина 3700 м и различни диаметри. Ще бъде подменена и водопроводната мрежа с нови тръби. Ползите от реализацията на проекта са , че ще бъдат отведени битовите и дъждовните води от кв. „Хр. Ботев” в Градската пречиствателна станция, ще се предотврати замърсяването на почвите с битови води в квартала и ще се натовари пречиствателната станция до проектната си мощност. Близо 500 хиляди лева получава Община Казанлък и за реконструкция на ул. „Тюлбенска”. Градът на розите бе включен в поименния списък на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството за тази година с обект „Нов канализационен клони реконструкция на съществуващ водопровод на ул. „Тюлбенска”. Община Казанлък изпълни министерските изискванията за провеждане на поцедура по Закона за обществените поръчки и изискващите се за целта документи бяха внесени в срок. От Министерството на Регионалното развитие и благоустройството потвърдиха , че за улица „Тюлбенска” Община Казанлък е одобрена и ще получи за реализацията на проекта почти 500 хиляди лева.

   

0 коментарa

Виж още