Община Казанлък спечели проекта за енергийна ефективност на 7 училища

Община Казанлък спечели проекта за енергийна ефективност на 7 училища

Проектът на Община Казанлък „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от община Казанлък” по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) е одобрен за финансиране. С Решение РД02-14-1820/26.10.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарежда да се предостави безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09.2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна система в градските агломерации”, Бюджетна линия BG161PO001/1.1-09.2010 на одобрените 23 проекта, един от които е на Община Казанлък. Подадени са били общо 51 проектни предложения. Одобреният за финансиране проект на Община Казанлък за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 7 учебни заведения е на обща стойност 3 566 992, 58 лв. Той касае въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградите на училищата ХГ „Св.Св.Кирил и Методий”; ОУ „Мати Болгария”; ПМГ „Акад. Никола Обрешков”; Гимназия „Петко Стайнов”; ОУ „Никола Вапцаров”; ОУ „Чудомир” и ОУ „Георги Кирков”, гр. Казанлък. Планираният старт на проекта е през 2011 г., а продължителността на изпълнението му е 23 месеца. Общата стойност на цялата безвъзмездна финансова помощ (100%) по програмата възлиза на 77 957 536,27 лв., от които 66 263 904,81 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), равни на 85%, и 11 693 631,45 лв. - собствен принос на бенефициентите (15%).

   

0 коментарa

Виж още