Община Казанлък спечели проект за модерно управление на човешките ресурси

Община Казанлък спечели проект за модерно управление на човешките ресурси

Проектът „Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък” по Оперативна програма „Административен капацитет” бе одобрен за финансиране по Приоритетна ос ІІ на програмата „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Проектното предложение е на стойност 371 569,10 лв. и е класирано 4-то поред от общо 17 одобрени за финансиране проекта. Проектът ще се изпълнява в рамките на 18 месеца. Предвиждат се редица дейности, насочени към подобряване на капацитета на общинска администрация и Общински съвет чрез използване на опит и обмяна на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси в местната администрация на други държави членки на ЕС. В тази връзка, проектът ще се изпълнява в партньорство с побратимения на Казанлък унгарски град Надканижа. Предвиждат се още дейности, целящи подобряване уменията на служителите в общинска администрация в областта на управлението на хора и екипи, постигане на ефективност при реализиране целите и политиките на общината. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъде разработен инструментариум за по-ефективно управление на човешките ресурси в Община Казанлък, ще се проведат обучения за служителите от общинска администрация, както и кръгла маса. Предстои официално подписване на Договор за безвъзмездна помощ между Общината и Управляващия орган на ОПАК, и стартиране на проектните дейности до края на тази година.

   

0 коментарa

Виж още