Община Казанлък с проект за по-демократично управление

Община Казанлък с проект за по-демократично управление

Проект на Правилник за прилагане принципите на пряката демокрация в управлението на Община Казанлък представи кметът Стефан Дамянов пред медиите и пред кметовете на населените места. Първият етап на тази програма вече се реализира. Вторият етап е насочен към повишаване самоинициативата на населението в кварталите на града. За тази цел ще се работи за по-голяма активност на населението в процеса на вземане и изпълнение на решения за изграждането и опазването на инфраструктурата, културата, екологията и други въпроси от местно значение. За прилагане на принципите на пряката демокрация в управлението на града програмата включва изграждане на Обществен съвет по местно самоуправление. Съвета ще играя ролята на помощен консултативен орган на кмета на Общината с широка представителност на кметствата, кварталите, държавните и обществените органи и организации. Главна негова задача ще бъде да формира ново отношение на местната власт от всички нива към гражданите и да обсъжда и подпомага решаването на важни за малките общности въпроси – бюджет, инвестиционни програми и проекти, инфраструктура и др. Така очертаната рамка на децентрализация определя параметрите на нов подход в управлението на Община Казанлък с участието на нейните жители. За реализирането на тази програма се необходими няколко стъпки, чрез които да се осъществява връзката между отделните нива. Кметът на Общината изгражда и председателства Обществен съвет по местно самоуправление с представители на обществени организации и институции. Висш орган на местното самоуправление във всеки квартал е Общото събрание, членове на което са всички жители на съответното населеното място. Общото събрание на квартала може да избира свое оперативно ръководство, Районен обществен съвет (РОС). Представители на РОС участват в Обществения съвет по местно самоуправление. Правилникът заедно с районирането на кварталите в 6 зони като проект бе представен на кметовете на населени места, а до15 септември ще бъде представен за публично обсъждане.

   

0 коментарa

Виж още