Община Разлог приключи изпълнението на проект

Община Разлог приключи изпълнението на проект

Община Разлог приключи изпълнението на проект “Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/010 от 01.06.2011г., финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 4. „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции. Стойността на проекта е 924 492,15 лева, от които 785 451,13 лева са финансирани от ЕФРР. По проекта бяха изградени брегоукрепителни и дъноукрепителни защитни съоръжения на участък от река Пихла с обща дължина 829 м, беше почистено речното корито от наноси, храсти и дървета. Тези мерки ще регулира дъждовният отток и ще предпазят от наводнения улиците на село Баня и къщите на местното население. Още акценти за приноса на проекта ще бъдат представени на 05.09.2013г. /четвъртък/ от 11.00 часа на ул. „Четвърта” в село Баня, където ще се състои заключителна пресконференция. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите резултати от успешно реализирания проект.

   

0 коментарa

Виж още