Община Самоков получи офиси за административни нужди

Община Самоков получи офиси за административни нужди

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Самоков собствеността върху три офиса – частна държавна собственост, които се намират в сградата на пл. „Захари Зограф”№2 в града. Помещенията ще бъдат използвани от общинската администрация и в тях ще бъдат настанени различни звена и служби на бюджетна издръжка. С промяна в свое решение от 2010 г., с което на община Карлово беше предоставена къщата „Белия двор” – архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение”, беше уточнено, че местната власт поема управлението на имота до пет години след приключването на дейностите по проекта „Създаване на туристически комплекс „Старинно Карлово с 5 обекта, паметници на културата, в т. ч. и обект къща „Белия двор”, каквото е изискването по Оперативна програма „Регионално развитие”. С друго решение правителството даде съгласие да бъдат продадени девет недвижими имота, собственост на „Врана” ЕАД. Това са поземлени имоти в с. Лозен, които включват освен неурегулирани територии, още навес с бетонна площадка, четири оранжерии, два склада и стопанска сграда. Продажбата на имотите ще се извърши чрез търг с тайно наддаване съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при условията на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

   

0 коментарa

Виж още