Община Стара Загора в подготовка за разработване на общинския план за развитие 2014 - 2020

Община Стара Загора в подготовка за разработване на общинския план за развитие 2014 - 2020

„Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“. беше темата на проведена информационна среща в община Стара Загора. На срещата присъстваха представители на общинска адмистрация Стара Загора, кметове и кметски наместници, училища, НПО, медии. Лектор на срещата беше арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране. Арх. Белин Моллов запозна участниците със стратегическите и планови документи на новия програмен период, с плановия процес и представи връзката на общинските планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Арх. Моллов добави, че в около 60 града в България, ще се разработят ИПГВР, които ще допринесат за реализацията на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети. По думите на арх. Моллов общинският план за развитие на всяка община трябва да бъде изготвен до септември тази година, за да може чрез тях да влязат идеите за проекти на общините в Оперативните програми. Новото специфично за следващия програмен период е, че всяка община трябва да очертае визията, приоритетите и конкретните си проекти, да определят финансовата им рамка. На тази база ще се определят средствата на страната ни, необходими за периода 2014 – 2020, които да залегнат в договора за партньорство. На информационната среща се обсъди връзката между интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и общинските планове за развитие, както и необходимостта от съвместна работа на екипите, работещи по двата плана. Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още