Общини, кметства, училища и детски градини могат да се включат с проекти в кампанията „За чиста околна среда 2013”

Общини, кметства, училища и детски градини могат да се включат с проекти в кампанията „За чиста околна среда 2013”

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси могат да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2013 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”. Кампанията е на Министерство на околната среда и водите, а финансирането на проекти ще се осъществи чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства за залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Училищата, детските градини и обединените детски комплекси могат да кандидатстват с проекти на стойност до 5 000 лева за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията. Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 18 февруари 2013 година . Информация във връзка с изготвяне на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1828 или на страницата на РИОСВ-Русе: www.riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html.

   

0 коментарa

Виж още