Общинските съветници заседават днес

Общинските съветници заседават днес

1 точки са включени в дневния ред на шестото заседание на Общинския съвет, което се провежда днес. ДНЕВЕН РЕД: 1. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 - 2015 г. - К.л.44 Предложение: кмет 2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. - К.л.47 Предложение: кмет 3. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г. - К.л.46 Предложение: кмет 4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. - К.л.45 Предложение: кмет 5. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. - К.л.41 Предложение: кмет 6. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г. К.л. 40 Предложение: кмет 7. Предложение за кандидатстване по проект „Красива България” - К.л.42 Предложение: кмет 8. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме” - К.л.43 Предложение: кмет 9. Решение за кандидатстване с проект по покана на Министерството на труда и социалната политика по схема „Социално включване” Предложение: кмет 10. Изказвания на граждани 11. Питания

   

0 коментарa

Виж още