Общинският съвет в Бургас заседава

Общинският съвет в Бургас заседава

Седмото заседание на Общинския съвет в Бургас ще се проведе днес.В дневния ред на заседанието са предвидени 38 докладни записки. Като първа точка е предложението за удостояване на д-р Гарабед Папазян със званието „Почетен гражданин на Бургас”. Д-р Папазян, специалист по терапевтична и детска стоматология, е на 89 години и все още продължава да работи като лекар по дентална медицина. Той е първият стоматолог в региона, който прилага пълна наркоза при лечение на постоянни зъби. Носител е на много звания в здравеопазването и удостояван с отличия. В докладната, чийто вносител е председателят на Общинския съвет Снежина Маджарова, като мотив за удостояване със званието е посочен приноса на д-р Папазян за развитието на здравеопазването в областта на денталната медицина. По време на заседанието ще бъде представен за приемане от общинските съветници отчет от кмета Димитър Николов за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията на 20 януари до 13 септември 2011 година. Общинските съветници ще решават и дали да одобрят новата структура на общинската администрация. В съществуващата дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” в предложената структура са обособени два самостоятелни отдела „Обслужване на данъкоплатци” и „Отчитане на приходи”, като се запазва и отдела „Контролно ревизионна дейност и принудително събиране”. С оглед икономии на финансови средства се обособява самостоятелна дирекция „Икономика и стопански дейности” в състава на която влизат експерти с определени функционални задължения, като не се предвижда съществуването на предишните два отдела. Оптимизирана е и структурата на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” като не се предвижда самостоятелен отдел „Контрол на инженерната инфраструктура и транспорта”, а цялата контролна дейност ще се осъществява от един отдел „Общофункционален контрол”. Отдел „Туризъм” да влезе в структурата на дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността”, се предвижда също така. Обобщено предложената структура на администрацията е обособена в 23 дирекции, 27 отдела и един сектор. Предложена за приемане ще бъде стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2014 година и Програма за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2012 година. Общинският съвет ще решава и дали ще позволи осигуряване на финансови средства за социални разходи за облекчаване на разходите за транспорт на определени групи граждани във връзка с увеличението на абонаментните месечни карти за градския транспорт от 20 март. Отново ще се разглежда и докладната на общински съветник Вълчо Чолаков за предвиждане на средства от общинския бюджет за финансово подпомагане на процедури „ин витро”. Предложението на Чолаков е за 200 000 лева, а на общинската администрация за 150 000 лева. Общинските съветници от НФСБ предлагат да се отделят средства за почистване и поддържане на паметниците на територията на град Бургас и да бъде изграждане на православен кръст в квартал Ветрен, както и общината да предвиди 35 хиляди лева за реставрация на стенописите в катедрален храм „Св.Св. Кирил и Методий”. По време на сесията ще се гледа и годишният отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас към 31 декември 2011 година. Ще се гледа и проектобюджетът на община Бургас за тази година. Рамката на проекта за бюджет за 2012г. е 153 004 378, в това число държавна отговорност - 58 758 521 лева и общинска отговорност - 94 245 857 лева. За капиталови разходи на Община Бургас за 2012 г. са предвидени средства в размер на 79 798,3 хил.лева. отново ще се проведе конкурсна процедура за избор на обществен посредник. Ще се проведе и избор на управител на „Бургаски пазари” ЕООД – Бургас.

   

0 коментарa

Виж още